BHI Board of Directors

David Dukes
BHI Chairman
Pat Dukes
BHI Director

Shaina AsconeBHI Secretary/Director

Shaina Ascone
BHI Treasurer

Claire Keck - BHI Treasurer/Director

Claire Keck
Director

Pate Jenkins - Director

Pat Jenkins
Director

 

 

 

 

 

 

Adam Estes - Secretary/Forwarding Agent

Adam Estes
Secretary/Forwarding Agent